Νέγρη 13 με Νικολαΐδη, Βόλος, Τηλ: 2421064652, Κιν: 6971564942
Αχιλλοπούλου 185 με Όγλ, Βόλος, Τηλ: 2421059156, Κιν: 6974288290
hero image

Προληπτικά μέτρα σε λεβητοστάσια

Προληπτικά μέτρα σε λεβητοστάσια

1. Το λεβητοστάσιο (λέβητας καυστήρας, κυκλοφορητής, κλειστό δοχείο διαστολής κλπ εξαρτήματα) τοποθετείται σε ανεξάρτητο χώρο της οικοδομής με είσοδο - έξοδο προς ελεύθερο χώρο.
 
2. Η δεξαμενή πετρελαίου τοποθετείται επίσης σε ανεξάρτητο χώρο της οικοδομής, πλησίον του λεβητοστασίου με είσοδο - έξοδο προς ελεύθερο χώρο.
 
3. Επιβάλλεται ο επαρκής φυσικός εξαερισμός των χωρών λεβητοστασίου και δεξαμενής πετρελαίου με άνοιγμα προς τον ελεύθερο χώρο του κτιρίου και όχι προς κοινόχρηστος χώρους διαδρομών, κλιμακοστασίου ή φρεατίου ανελκυστήρα, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή δυσλειτουργία του καυστήρα ο σχηματιζόμενος καπνός να απάγεται εκτός κτιρίου.
 
4. Το δάπεδο των χωρών λεβητοστασίου και δεξαμενών πετρελαίου διαμορφώνεται με κλείσεις ως ένα είδος λεκάνης, ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμου αυτό συλλέγεται και να οδηγείται μέσω σιφωνιού εκτός του χώρου, σε κατάλληλη από αποχέτευση. 
 
5. Σε περίπτωση που το λεβητοστάσιο και δεξαμενή πετρελαίου βρίσκονται στον ίδιο χώρο πρέπει να κατασκευαστεί πυράντοχο χώρισμα.
 
6. Τοποθετείται διακόπτης (βάνα), που διακόπτει τη ροή πετρελαίου από τη δεξαμενή προς τον καυστήρα, σε ασφαλές και προσεγγίσιμο μέρος και κυρίως πλησίον της δεξαμενής καυσίμου. Όταν συστεγάζονται λεβητοστάσιο και δεξαμενή, ο διακόπτης τοποθετείται με το σύστημα φουρκέτας εκτός του χώρου και σε σημείο που δεν κατακλύζεται από καπνούς.
 
7. Το σύστημα λέβητα - καυστήρα τοποθετείται σε επιφάνεια από σκυρόδεμα, ύψους 20 εκατοστών, πάνω από το δάπεδο του χώρου του λεβητοστασίου, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής νερού, αυτό να αποχετευτεί χωρίς κίνδυνο δημιουργίας βραχυκυκλώματος.
 
8. Η διάταξη του χώρου των μηχανημάτων και των ουσιωδών εξαρτημάτων του λεβητοστασίου πρέπει να σχεδιαστούν απλά σε κάτοψη και να δοθεί από ένα αντίγραφο σε όλους τους ενοίκους έτσι ώστε αφενός να ξέρουν πώς να διακόψουν την παροχή καυσίμου, αφετέρου να είναι γενικών ενήμεροι για να δύναται να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστών όταν απαιτείται.
 
9. Πρέπει να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας, καθαρισμός και ρύθμιση των συστημάτων του λεβητοστασίου από ειδικευμένο (αδειούχο) τεχνίτη τουλάχιστον μία φορά το έτος.
 
10. Πρέπει να γίνεται έλεγχος των σημείων ενώσεων της καπνοδόχου και γενικά του αγωγού για την διαπίστωση τυχόν ρωγμών καθώς και τακτικός καθαρισμός της από την αιθάλη, με συχνότητα που καθορίζεται από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου.
 
11. Δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα στον θάλαμο καύσεως άλλες καύσιμες ύλες ούτε να χρησιμοποιείται ο χώρος για αποθήκευση.
 
12. Ο χώρος του λεβητοστασίου να διατηρείται καθαρός και σε τάξη.
 
13. Σε περίπτωση βλάβης, και πριν από την επιδιόρθωση της, να αποφεύγεται η επαναλειτουργία του καυστήρα.
 
14. Σε περίπτωση που έχει χυθεί στο έδαφος καύσιμο (εύφλεκτο υλικό) να καλύπτεται με χώμα και άμμο και πότε με πριονίδια, εφημερίδες, στουπιά ή ανάλογα υλικά.
 
15. Να τοποθετείται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακοπής πετρελαίου μαζί με τη χειροκίνητη βάνα.
 
16. Να τοποθετείται σύστημα αυτόματης κατάσβεσης ξηράς σκόνης.
 
17. Στην περίπτωση καυστήρα φυσικού αερίου τοποθετείται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακοπής φυσικού αερίου μαζί με τον αντίστοιχο ανιχνευτή.
 
 
 
Πίσω