Νέγρη 13 με Νικολαΐδη, Βόλος, Τηλ: 2421064652, Κιν: 6971564942
Αχιλλοπούλου 185 με Όγλ, Βόλος, Τηλ: 2421059156, Κιν: 6974288290
hero image

Τι τύπο πυροσβεστήρα χρειάζομαι για το όχημά μου;

Τι τύπο πυροσβεστήρα χρειάζομαι για το όχημά μου;

Κατηγορία L5e
(Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμένα με κινητήρα άνω των 50cm2 εάν είναι εσωτερικής καύσεως, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45km/h
Ένας πυροσβεστήρας Τύπου 1
2kg ABCE
Κατηγορία Μ1
Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού 
Ένας πυροσβεστήρας Τύπου 1
2kg ABCE
Κατηγορία Μ2
Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5tn
Ένας πυροσβεστήρας Τύπου 1
3kg ABCE
Κατηγορία Μ3
Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό)  που δεν υπερβαίνει τους 5tn
Δύο πυροσβεστήρες Τύπου 3. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας σε κάθε μέρος.
6kg ABCE
Διώροφα λεωφορεία
Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών είναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δε προβλέπονται θέσεις ορθίων.
Ένας πυροσβεστήρας Τύπου 1 στο άνω επίπεδο
2kg ABCE

 
Δύο πυροσβεστήρες Τύπου 3 στο άνω επίπεδο
6kg ABCE
Κατηγορία Ν1
Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5tn
Ένας πυροσβεστήρας Τύπου 1
2kg ABCE
Κατηγορία Ν2
Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 3,5tn και έως 12tn
Για την καμπίνα του οδηγού ένας πυροσβεστήρας τύπου 1
2kg ABCE

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας πυροσβεστήρας τύπου 3
6kg ABCE
Κατηγορία Ν3
Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 12tn
Για την καμπίνα του οδηγού ένας πυροσβεστήρας τύπου 3
6kg ABCE

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας πυροσβεστήρας Τύπου 3
6kg ABCE
Φορτηγά
με μέγιστη μάζα άνω των 3,5tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεικτής μάζας φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75tn
Για την καμπίνα του οδηγού ένας πυροσβεστήρας τύπου 3
6kg ABCE

Για ρυμουλκόμενο φορτίο ένας πυροσβεστήρας Τύπου 3
6kg ABCE
Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο
Όχημα ειδικής χρήσεως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένα ώστε να διαθέτει χώρο διαμονής
Ένας πυροσβεστήρας τύπου 3
6kg ABCE
Ασθενοφόρα
Μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτον προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό
Ένας πυροσβεστήρας τύπου 2
3kg ABCE
Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνία ADR
Για την καμπίνα του οδηγού, τα λάστιχα και το φορτίο του οχήματος, όπως ορίζεται από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
   

Δευτερεύουσες & Συμαντικές Ελλείψεις Οχημάτων

    ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΥΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
10203
Ζώνες ασφαλείας: Ελαττωματική στερέωση
10204 Ζώνες ασφαλείας: Ελαττώματα στην κατάσταση των αγκυρώσεων
10300 Ταχογράφος (στις κατηγορίες οχημάτων που είναι υποχρεωτικός)    
10301
Ταχογράφος: Λείπει ή δεν είναι εγκεκριμένος
 
10302 Ταχογράφος: Δεν υπάρχει η πινακίδα του, ή τα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτήν δεν είναι σωστά  
10303 Ταχογράφος: Οι σφραγίδες ή άλλες διατάξεις προστασίας του από δόλια επέμβαση δεν υπάρχουν ή δεν είναι ανέπαφες  
10304
Ταχογράφος: Το πιστοποιητικό δεν υπάρχει ή δεν ισχύει
 
10305
Ταχογράφος:  Δεν υπάρχει αντιστοιχία της περιφέρειας ή των διαστάσεων των ελαστικών προς τα αναγραφόμενα στον ταχογράφο (Ο έλεγχος διενεργείται σε περίπτωση αμφιβολιών)
 
10306
Ταχογράφος: Τα στοιχεία του εγκαταστάτη του ταχογράφου δεν συμφωνούν με αυτό των σφραγίδων και τις πινακίδας τοποθέτησης του ταχογράφου
 
10400
Διάταξη περιορισμού ταχύτητας (στις κατηγορίες οχημάτων που είναι υποχρεωτική)
   
10401 Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας: Λείπει ή είναι ακατάλληλη  
10402 Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας: Μη έγκυρη πινακίδα της διάταξης  
10403 Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας:  Οι σφραγίδες ή άλλες σχετικές διατάξεις προστασίας της δεν υπάρχουν ή δεν είναι ανέπαφες  
10404
Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας: Δεν εμποδίζει τα υπόχρεα οχήματα να υπερβαίνουν τις προδιαγραφόμενες τιμές (ο έλεγχος διενεργείται εφόσον είναι εφικτός στις κατηγορίες οχημάτων)
 
10500
Λοιπός εξοπλισμός
   
10501
Ηχητικό όργανο (κόρνα): Λείπει ή δεν λειτουργεί ή παράγει μη επιτρεπτό ήχο
 
10502 Ηχητικό όργανο (κόρνα): άλλες ελλείψεις  
10503 Πυροσβεστήρες: Λείπουν ή δεν είναι οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία ή έχει λήξει η ισχύς τους  
10504 Σφήνες (τάκοι) ασφάλισης: Λείπουν σε οχήματα που είναι υποχρεωτικές  
10505 Τρίγωνο σήμανσης ή φάρος σήμανσης: Λείπει ή είναι κακή κατάσταση  
10506 Κιβώτιο Α βοηθειών: Λείπει ή είναι ακατάλληλο
10507 Ταχύμετρο: Λείπει ή είναι σε ελαττωματική κατάσταση  
       

 

 

 
Πίσω